Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.moreismore.cz je společnost More.is.More, s.r.o., se sídlem Pernerova 635/57, Praha 8, IC: 05210275 DIC: CZ05210275, která je v souladu se zák. c. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen Provozovatele).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umisťuje na stránkách www.moreismore.cz, včetnč textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výberu a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů pri používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnení jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.moreismore.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.